Skitt Fiske Lillesand - Topp
FISKEPLASSER i Lillesands-området
Fiskeplasser INNLANDET!
Fiskeplasser ved SJØEN!

Skitt Fiske Lillesand - Innhold  

Skitt Fiske Lillesand
Foreningas vedtekter:
VEDTEKTER FOR SKITT FISKE LILLESAND
STIFTET: 17/11-1998

Nye vedtekter for Skitt Fiske Lillesand, vedtatt på Årsmøte 05 Mars 2009.

§1. Foreningens Navn:

 • Foreningens navn er Skitt Fiske Lillesand.


§2. Formål:
    Foreningens formål er:

 • Å ivareta fiskeinteressene gjennom aktiv ivaretakelse av naturens produksjonsgrunnlag, og ved att allmennheten skal ha størst mulig tilgang til og utøve fiske.
 • Å være en forening som ivaretar medlemmenes interesser innen fiske og fiskeforvaltning.
 • Å sikre att fisken høstes til størst mulig glede for flest mulig utøvere.
 • Å arbeide for allmenn forståelse for fiske.
 • Å samarbeide i størst mulig grad med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner.
 • Å arbeide for og etablere lokale medlemsfordeler.
 • Å arbeide for korrekt bruk av sportsfiskeredskap.


§3. Medlemskap:

 • Enhver person som er interessert i sportsfiske kan bli medlem av foreningen.
 • Ett medlem har ingen rettigheter i foreningen utover det kalenderåret som medlemskontingenten til enhver tid er betalt for.
 • Medlemskapet fornyes gjennom betaling av kontingent for det kommende året.
 • Medlemmer som bevisst motarbeider eller på annen måte bevisst skader foreningen kan bli ekskludert for en periode av styret.
 • Styret bestemmer en passende ekskluderings-periode.
§4. Kontingent.
 • Kontingenten fastsettes av Årsmøte og gjelder fra påfølgende kalenderår.
§5. Foreningens ledende organer.
 • 1. Årsmøte
 • 2. Styret


§6. Årsmøte.

 • Ordinært årsmøte bør normalt avholdes årlig, og da helst innen utgangen av mars måned. 
 • Saker avgjøres ved alminnelig, simpelt flertall.
 • Det skal føres referat fra årsmøtet.
§7. Styret.
 • Foreningen ledes av et styre med minimum 3 og inntil 5 medlemmer som velges for 2 år av gangen.
 • Leder og nestleder er ikke på valg samme år.

 VEDTEKTER vedtatt på årsmøtet i Mars 2000.

§1 Navn.
 Foreningens navn er Skitt Fiske Lillesand (SFL).

§2 Formål.
 Foreningens formål er:
· Å ivareta fiskeinteressene gjennom aktiv ivaretakelse av naturens produksjonsgrunnlag og ved at allmennheten skal ha adgang til å utøve fiske.
· Å være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen fiske og fiskeforvaltning.
· Å sikre en bærekraftig høsting av våre fiskeressurser, basert på tilgjengelig kunnskap.
· Å sikre at fisken høstes til glede for flest mulig motiverte utøvere.
· Å arbeide for økt allmenn forståelse for fiske.
· Å arbeide for korrekt bruk av sportsfiskeredskap.
· Å drive aktivt utdanningsarbeid.
· Å samarbeide med offentlig myndigheter og andre interesseorganisasjoner.
· Å arbeide for å etablere lokale medlemsfordeler.

§3 Medlemskap.
Enhver person som er interessert i sportsfiske og fiskeforvaltning kan bli medlem av foreningen.
Et medlem har ingen rettigheter i foreningen ut over det kalenderåret som kontingenten er betalt for.
Medlemskapet fornyes gjennom betaling av kontingent for the kommende året.

§4 Kontingent.
Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret.
Kontingentandelen til foreningen blir fastsettes av årsmøtet.

§5 Foreningens ledende organer.
1. Årsmøtet
2. Ekstraordinært årsmøte
3. Styret

§6 Årsmøte.
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 15. mars.
Saker avgjøres med alminnelig flertall.
Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

§7 Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret.
Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.

§8 Styret
Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer som velges for 2 år av gangen. 
Nestleder, kasserer og ett av de 2 styremedlemmet står på valg samtidig, mens leder, sekretær og ett av styremedlemmene er på valg de øvrige år.


VEDTEKTER ved oppstart av foreningen.
§1 Navn.
 Foreningens navn er Skitt Fiske Lillesand (SFL).

§2 Formål.
 Foreningens formål er:
· Å ivareta fiskeinteressene gjennom aktiv ivaretakelse av naturens produksjonsgrunnlag og ved at allmennheten skal ha adgang til å utøve fiske.
· Å være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen fiske og fiskeforvaltning.
· Å sikre en bærekraftig høsting av våre fiskeressurser, basert på tilgjengelig kunnskap.
· Å sikre at fisken høstes til glede for flest mulig motiverte utøvere.
· Å arbeide for økt allmenn forståelse for fiske.
· Å arbeide for korrekt bruk av sportsfiskeredskap.
· Å drive aktivt utdanningsarbeid.
· Å samarbeide med offentlig myndigheter og andre interesseorganisasjoner.
· Å arbeide for å etablere lokale medlemsfordeler.

Arbeidet i foreningen skal bygge på SFL’s gjeldende handligsprogram og det årlige arbeidsprogrammet.

§3 Medlemskap.
Enhver person som er interessert i sportsfiske og fiskeforvaltning kan bli medlem av foreningen.
Medlemmer forplikter seg til å ta imot valg til verv som blir betemt av foreningen, men kan nekte å ta imot verv for så lang tid som de har fungert.

Et medlem har ingen rettigheter i foreningen ut over det kalenderåret som kontingenten er betalt for.
Medlemskapet fornyes gjennom betaling av kontingent for the kommende året.

Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på fiskelovgivningen, eller på annen måte ved sin adferd skader foreningen, skal suspenderes av styret for en tidsbegrenset periode.
Styret kan også nekte å ta opp personer som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte.

I svært alvorlige saker skal medlemmer av foreningen ekskluderes av styret.
Vedkommende som blir suspendert eller ekskludert har rett til å fremlegge sin sak på årsmøtet, som tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall.

§4 Kontingent.
Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret.
Kontingentandelen til foreningen skal fastsettes av årsmøtet.

§5 Foreningens ledende organer.
1. Årsmøtet
2. Ekstraordinært årsmøte
3. Styret

§6 Årsmøte.
Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 15. mars.
Årsmøtet skal innkalles av styret minst to uker før avholdelse.
Saksliste for møtet skal følge innkallingen.
Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest en måned før årsmøtet.
Saker avgjøres med alminnelig flertall bortsett fra de saker som disse vedtektene beskriver noe annet for.
Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende behandles:
1. Konstituering av møtet.
· Godkjenning av innkallingen.
· Godkjenning av dagsorden.
· Godkjenning avforretningsorden.
· Valg av ordstyrer.
· Valg av sekretær.
· Valg av tellekorps.
· Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
2. Årsmelding fra siste kalenderår.
3. Revidert regnskap fra siste kalenderår.
4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak.
5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden.
6. Styrets forslag til handlingsprogram.
7. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett.
8. Foreningens kontingentandel.
9. Valg av styre i henhold til §8.
10. Valg av medlemmer til utvalg etter behov.
11. Valg av valgkommité på tre medlemmer.
12. Valg av godkjent revisor.
13. Eventuelt forslag om vedtektsendringer.

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.

Dersom ikke annet er bestemt, avgjøres alle saker med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet anses forslaget som forkastet, unntatt ved personvalg, hvor det foretas loddtrekning.
Valgene bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemning.

Ingen tilstedeværende har mer enn 1 stemme.
Foreningens styre har ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

§7 Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det, eller det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene.
Det blir innkalt med samme varsel og på samme måte som for ordinært årsmøte.
Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.
Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

§8 Styret
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer sammen med 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge, skal velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Leder kasserer og styremedlemmet står på valg samtidig, mens nestleder, sekretær og øvrige utvalgsledere er på valg de øvrige år.
Styret er:
· Leder
· Nestleder
· Sekretær
· Kasserer
· Styremedlem
· Utvalgsledere etter behov.

Utvalgslederne er styremedlemmer.
Styremøte blir avholdt når ledelsen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3 styremedlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter.
Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall.
Ved like stemmetall er forslaget forkastet.
Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.

§9 Styrets plikter.
· Styret skal:
· Verne om foreningens interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.
· Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for foreningen.
· Utarbeide forslag til handlingsprogram for en treårsperiode, og legge dette frem for årsmøtet for hver periode.
· Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen gjennom det siste kalenderåret, revidert regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag og forslag til arbeidsprogram for kommende år.
· Nedsette utvalg etter behov og utarbeide instrukser for disse.
· Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk støtte.
· Ivareta foreningens arkiv, og overlevere dette til lokalhistorisk arkiv i kommunen hvis mulig.
· For øvrig sørge for at foreningen drives på en aktiv og god måte for å nå målsetningene.

§10 Regnskap
Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.
Regnskapet skal revideres av godkjent revisorer som velges av årsmøtet.
Revisorene gir innstilling om regnskapet til årsmøtet.
Foreningen kan dekke reiseutgifter og eventuelle andre utlegg ved styrevedtak, som dens styremedlemmer og andre personer blir påført i foreningens tjeneste.

§11 (Blank)

§12 (Blank)

§13 Åpen forening.
Foreningen er en åpen forening.

§14 Vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt.
Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte.

§15 (Blank)

§16 Oppløsing av foreningen
Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing av foreningen, skal styret behandle dette som fastsatt for vedtektsebdringer.
Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter.
Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, skal foreningens midler disponeres av en nedsatt komité, som blir valgt av årsmøtet, til fremme av foreningens formål i foreningens kommune eller distrikt.

 

Skitt Fiske Lillesand
Foreningens formål er å: 
 • Å ivareta fiskeinteressene gjennom aktiv ivaretakelse av naturens produksjonsgrunnlag, og ved att allmennheten skal ha størst mulig tilgang til og utøve fiske.
 • Å være en forening som ivaretar medlemmenes interesser innen fiske og fiskeforvaltning.
 • Å sikre att fisken høstes til størst mulig glede for flest mulig utøvere.
 • Å arbeide for allmenn forståelse for fiske.
 • Å samarbeide i størst mulig grad med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner.
 • Å arbeide for og etablere lokale medlemsfordeler.
 • Å arbeide for korrekt bruk av sportsfiskeredskap.


Webmaster: webmaster@skittfiskelillesand.com

Skitt Fiske Lillesand - SponsorerNRK - Siste: SørlandetSpør Jens og SivSørlandet får skrytDødsulykke på E39Pilletull mot tannpineKrF moralistisk og lukketSkolebrann trolig påsattFrontkollisjon på E 18Fire gull til sørlendingerMistet livet etter båtulykkeSeks øvelser - tre medaljer


Betal FISKERAVGIFTEN her

Det er med stor glede vi kan skrive at vi har
          skaffet enda en ny sponsor for 2010. Medlemmer av
          SKITT FISKE LILLESAND.
Elbe Normark AS er en totalleverandør av
          sportsfiskeutstyr til sportsbransjen, med en rekke
          kjente og ledende merkevarer i sortimentet.

10% på fiskeutstyr for medlemmer.

10% på fiskeutstyr for medlemmer. Gjelder
          KUN hos Ole Olsen Jernvare i Lillesand.

Ønsker du å vite noe? Sjekk denne!

Google
Web
Våre sider